Řeč těla

„Řeč těla.“

Tvar a držení našeho těla odráží stav naší mysli. Vypovídá o naší minulosti, protože naše rysy jsou formovány našimi individuálními životními zkušenostmi. Základní tvary těla, stejně, jako jeho jednotlivé části odhalují mnohé z naší psychiky. Zralý muž s tělem chlapce si např. může podvědomě přát zůstat dítětem. Člověk s bledým a hubeným tělem může trpět citovou vyprahlostí. Čtení těla znamená pochopit “řeč těla”, vnímat signály, které odhalují vnitřní pocity člověka, způsob jeho uvažování a jednání.

Nikdo nemá své tělo plně v moci a proto je jakýmsi detektorem autenticity. Nesoulad mezi myslí a tělem dává vzniknout tělesnému napětí, které se projevuje v krevním tlaku, v rychlosti pulsu a elektrické vodivosti kůže, ovlivňuje tón a rezonanci hlasu.

Na svět přicházíme s předem danou tělesnou a psychickou dispozicí utvářenou geny, které nám dali naši prapředci, ale to, jak se vyvíjíme dál, jako jedinci je ovlivněno množstvím dalších okolností: naší výchovou, tělesnou i psychickou* stravou, způsobem našeho života a vlivem místa**, kde žijeme.

Na našem vývoji se odrážejí naše emocionální postoje, vliv zaměstnání i naše tělesná aktivita.

Malé děti potřebují ke svému zdravému vývoji láskyplný dotek, a pokud tuto potřebu jejich rodina neuspokojuje, dostává se dítě do vnitřního konfliktu. Chce vztáhnout ruku, ale ve strachu z odmítnutí se tomuto impulsu brání. Podvědomě napíná svalstvo, ale k pohybu nedojde.

Časem nabude tento svalový stah chronické podoby a změní se v zatuhnutí. To se projeví třeba ve schoulených ramenech a pažích ochable visících podél těla, neschopných vztáhnout se pro dotek po němž touží, obávající se usilovat o to, čeho v životě chtějí dosáhnout, ze strachu, že by mohly selhat.

V orientální medicíně představuje čtení těla významnou součást tradiční diagnózy. Každý orgán je spojen s konkrétní emocionální a duševní vlastností. Na Západě je zájem o studium a terapeutické využití znalostí vztahu mezi osobností a jejími tělesnými projevy mnohem pozdějšího data.

Dnes již mnohé vědecké disciplíny uznávají význam sepětí mysli a emocí s tělesnou strukturou našeho těla. Cílem nejrůznějších, znovu objevených, tradičních technik léčby je uvolnit osobnost člověka tím, že se věnují jeho tělu.

Hodnota čtení těla spočívá v tom, že tělo je pro zkušeného terapeuta jakousi mapou, ze které se snaží vyčíst potíže každého jedince. Některé tělesné partie, jež se mohou jevit výrazně stažené, nebo naopak ochablé, či nedostatečně vyvinuté. Můžeme zde uvézt některé příklady těchto indícií:

ASYMETRIE – Přední strana těla naznačuje, jak si přejeme, aby se věci prezentovaly. Přední stranou se vědomě nastavujeme světu. Zadní strana ukazuje naši méně vědomou stránku a ty aspekty, které možná ukrýváme před světem i před sebou samými. Zadní strana často vykazuje více napětí.

UZEMĚNÍ – Neuzemnění lidé mají často sklon k nejisté chůzi. Nepohybují se svižně, klopýtají. Jejich svalstvo je buď ztuhlé, nebo ochablé.

HRUDNÍK – Náš hrudník je schopen pojmout velký rozsah pocitů. Pokud je bránice trvale v napětí, omezuje to naše dýchání. Tím ztrácíme vitalitu jak tělesnou, tak i citovou.
Jaké jsou tedy tělesné ukazatele psychického zdraví?

1. DÝCHÁNÍ A POHYB STŘEV – Dech je pravidelný a rytmický, hrudník se pohybuje volně a člověk takto dýchající může také volně vysílat a přijímat něhu a vřelost. Pohyb střev v břišní oblasti není ani křečovitý, ani ochablý, nýbrž pochází z pocitu vnitřního blaha.

2. SVALOVÝ TONUS – Svaly se mohou pohybovat lehce mezi stavem napětí a uvolnění bez chronického napětí, či ochabnutí.

3. KREVNÍ TLAK – Není ani Hypotenzní (nízký) ani Hypertenzní (vysoký), žilní pumpa funguje dobře a pravidelně.

4. PULSOVÁNÍ – Organismus vykazuje známky uspokojení. Člověk může svobodně prožívat sexuální uspokojení.

5. SCHOPNOST NAVAZOVAT KONTAKT – Navazování kontaktu s druhým člověkem bez idealizování, projekce. Schopnost rozlišovat mezi opravdovým vztahem a pseudo kontaktem. Schopnost vztahů si vážit.

6. SCHOPNOST VYJADŘOVÁNÍ SE – Beze strachu se vyjadřovat a umění rozlišovat, kdy je na místě zdrženlivost, nebo vyjádření pocitů.

7. SCHOPNOST OSVOBOZENÍ – Schopnost osvobodit se od projevů strachu ve chvílích, kdy reálně žádné nebezpečí neexistuje. Osvobození se od pocitů viny a upadání do zoufalství.

8. ODVAHA – Odvaha podpořit to, co považujeme za správné i když se vystavíme kritice okolí.

9. SPOJENÍ – Propojení se s osobním zdrojem hodnot.

10. RESPEKT – Zájem o okolní dění a respekt k sobě samému i okolí.

Terapeutická práce tedy spočívá v pokusu o obnovu rovnováhy a harmonii dané struktury.

* Psychická strava – názory, které přijímáme za své, obrazy, filmy, hudba, informace, které si vybíráme a přijímáme do sebe

** V geografickém smyslu

Použitá literatura:

Alexander Lowen: Bioenergetika

Eugen T. Gendlin: Focusing

Dexter Academy: Skripta “Regenerační masáže”

Boadella,Frankel,Corréa: Biosyntéza

Dethlefsen, Dahlke: Nemoc jako cesta